MOVE//West
Kantooradres:
Weteringschans 165-C
1017 XD Amsterdam
T +31(0)20. 894.62.47
info@movewest.nl
www.movewest.nl

Kantooruren: maandag tot vrijdag 09.00-17.00 u
Kamer van Koophandel: 34338159 (h.o.d.n. Essentrics NL)
BTW: NL1992.19.606.B01

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen bij en via MOVE//West en de website van MOVE//WEST, alle lessen en –evenementen bij MOVE//West, zoals workshops en Fitness breaks, georganiseerd door MOVE//West en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen MOVE//West en haar consumenten.

MOVE//WEST kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op www.movewest.nl.

Lidmaatschappen MOVE//West en Prijzen

Studenten kunnen lessen volgen op basis van een MOVE//West 10-rittenkaart (10 Class-Pass), 5-rittenkaart (5 Class-Pass). Tevens zijn Losse Lessen beschikbaar voor groepslessen van 60 minuten en kunnen deelnemers beperkt lessen volgen met hun OneFit-kaart.

Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat MOVE//West het verschuldigde
lidmaatschapsgeld van de Student heeft ontvangen.

MOVE//West geeft de volgende Lidmaatschappen en kaarten uit, ter keuze van de Student:

MOVE//West 10-rittenkaart
Deze kaart geeft recht op 10 groepslessen. De lessen dienen binnen 6 maanden gebruikt te worden na de aankoopdatum.

MOVE//West introductiekaart
Deze kaart geeft recht op 7 dagen gratis toegang tot alle groepslessen op het rooster. De lessen dienen binnen 7 dagen gebruikt te worden na de aankoopdatum. Deze kaart kan eenmalig aangeschaft worden door nieuwe studenten.

Voorafgaand aan elke les dient de student zich te melden bij de docent van MOVE//West, ongeacht of dit een Losse Les of een Les met Lidmaatschap betreft. Nadat de medewerker van MOVE//West de inschrijving en betaling voor de betreffende les heeft gecontroleerd krijgt de Student toegang tot de les.

De geldende prijzen voor losse lessen en alle soorten lidmaatschappen staan altijd op de website van MOVE//West.

Betaling en Prijswijziging

Een Lidmaatschap, Losse en Privé-Les, MOVE//West Card of Private Card moet
voorafgaand aan de te volgen les betaald worden. Betaling kan worden gedaan
via automatische incasso, in contanten of, indien beschikbaar, via PIN.

MOVE//West behoudt zich het recht voor de prijzen van de verschillende lidmaatschappen en lessen (tijdelijk) te wijzigen en promotionele acties te houden.
Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van posters in de
ruimten van MOVE//West, vermelding op de Website, en/of per e-mail.

Reserveren van lessen
Voor de lessen bij MOVE//West kan vooraf een reservering worden gemaakt via
de website. Een gereserveerde groepsles of private (group) training of coachingsessie kan online kosteloos worden geannuleerd tot 24-uur voor aanvang van desbetreffende les of sessie.

Annuleringen die korter dan 24-uur van tevoren gedaan worden zullen volledig in rekening worden gebracht. Het verschuldigde lesgeld zal automatisch van het krediet van de toepasselijke MOVE//West Card of Lidmaatschap worden afgeschreven. Indien er niet voldoende krediet op de toepasselijke MOVE//West Card of Lidmaatschap staat, zal het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht bij het eerstvolgende bezoek aan MOVE//West.

Huisregels
Alle deelnemers moeten altijd de volgende huisregels van MOVE//West volgen:
– Kom fris naar de les en draag schone sportkleding tijdens de lessen waar je makkelijk in kan bewegen.
– Geen schoenen in de beide studio’s.
– MOVE//West stelt yogamatten en andere benodigdheden ter beschikking voor
gebruik tijdens de lessen. Deze matten en materialen dienen dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de student die daarvan gebruik heeft gemaakt.
– Telefoneren en tekstberichten sturen tijdens de les is niet toegestaan. Alleen bij nadrukkelijke toestemming van de docent en de deelnemers is het toegestaan om foto’s en video’s te nemen. Respecteer elkaars privacy.

MOVE//West behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de
huisregels niet naleven, de toegang tot MOVE//West te ontzeggen en het lidmaatschap van de betreffende student te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

Lesrooster
Het geldende lesrooster staat altijd op de website – www.movewest.nl
MOVE//West behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van aankondigingen in de ruimten van MOVE//West, vermelding op de website en/of per e-mail.

MOVE//West behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren,
dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van
overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

MOVE//West behoudt zich het recht voor om een geplande groepsles, private (group) training, coachingsessie, -evenement, -workshop of Fitness break te annuleren, als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld ziekte van desbetreffende docent) of onvoldoende deelnemers. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld (inclusief eventuele administratiekosten) gerestitueerd worden aan deelnemer.

MOVE//West geeft haar lessen op locaties die gehuurd worden voor de lessen. Buiten deze lesuren is het team van MOVE//West niet aanwezig.

MOVE//West behoudt zich het recht om de openingsdagen aan te passen en op feestdagen de lessen te annuleren.

Beëindiging en Opschorting Lidmaatschap
De Student kan een geldend Lidmaatschap altijd beëindigen, met één maand
opzegtermijn. Er vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats, behalve als er sprake is van opschorting i.v.m. een langdurige ziekte of blessure. Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de student het lidmaatschap voor een periode van maximaal 6 maanden laten opschorten, voor zover deze periode binnen de periode valt waarin MOVE//West geopend is. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij MOVE//West en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Dit kan per email naar:
info@movewest.nl.

Deelname aan lessen, sessies, evenementen, workshops en Fitness breaks is op eigen risico van de deelnemer. MOVE//West aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van sportlessen, het gebruik van haar producten en/of deelname aan workshops en/of Fitness breaks georganiseerd door MOVE//West en haar medewerkers.

MOVE//West werkt alleen met gecertificeerde docenten en zorgt altijd voor sportlessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er bij elke vorm van actieve sportbeoefening altijd de kans een blessure op te lopen. Deelnemers aanvaarden dit risico op een blessure bij deelname aan lessen, workshops en Fitness breaks.

MOVE//West biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:
Consulteer altijd een arts voordat je met sportlessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan desbetreffende docent weten voordat je aan de training begint.
Luister naar en volg de instructies van de betreffende docent.
Voer de oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke
beperkingen. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn.
Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

Evenementen, workshops en Fitness breaks
Door deelname aan een evenement, workshop of Fitness break georganiseerd door MOVE//West verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

De deelnemer kan deelnemen aan een evenement, workshop c.q. Fitness break nadat deze zich daarvoor vooraf bij MOVE//West heeft ingeschreven en het inschrijfgeld c.q. de volledige prijs of aanbetaling (indien van toepassing: 50% van het volledige bedrag) heeft betaald. Een plaats in een evenement, workshop of Fitness break is gegarandeerd nadat MOVE//West betaling van het inschrijfgeld of de volledige prijs of aanbetaling heeft ontvangen.

Voor sommige evenementen, workshops en Fitness breaks geldt een zogeheten “early bird” aanbieding. Deze aanbieding is geldig tot de op de website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, de, eveneens op de website genoemde, normale aanbieding.

Betalingen voor een evenement, workshop of Fitness break moeten voorafgaand aan het te volgen evenement, de workshop of Fitness break voldaan zijn. Betaling kan worden gedaan via een bankoverschrijving, iDEAL of creditcard (Mastercard of Visa).

Deelname aan een Fitness break is gegarandeerd nadat MOVE//West de betaling van het gehele bedrag of, indien van toepassing, de aanbetaling (indien van toepassing: 50% van het gehele bedrag) heeft ontvangen. Indien van toepassing moet het resterende bedrag uiterlijk zes (6) weken voor aanvang van de geplande Fitness break worden voldaan.
Indien een Fitness break binnen zes (6) weken voor vertrek wordt geboekt is het niet mogelijk om een aanbetaling te doen en moet het gehele bedrag in een keer worden voldaan. Indien wordt nagelaten het volledige bedrag te betalen dan behoudt MOVE//West het recht om de reservering te annuleren en hiervoor administratiekosten in rekening te brengen (à € 15,-).

Indien de deelnemer er voor kiest om een aanbetaling voor de Fitness break te doen, dan wordt de factuur voor het resterende bedrag vermeerderd met extra administratiekosten (à € 15,-).

Het is minderjarigen (jonger dan 18 jaar) niet toegestaan deel te nemen aan en een reservering te maken voor een Fitness break van MOVE//West.
Het is niet toegestaan om een reservering te maken onder een valse naam of met opgave van een vals adres.

Annulering deelname workshop en / of Fitness break
Tot één (1) dag voor de geplande workshopdatum kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.
Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen vierentwintig (24) uur voor een geplande workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

Annulering van deelname aan een geplande Fitness break kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@movewest.nl . De dag dat deze digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum. Wanneer deze buiten kantooruren wordt gestuurd, geldt de eerstvolgende werkdag als annuleringsdatum.

De annuleringskosten zijn forfaitair bepaald en afhankelijk van het tijdstip van annulering:

Bij annulering tot acht (8) weken voor aanvang van de reis: 10% van de reissom;

Bij annulering tot zes (6) weken voor aanvang van de reis: 35% van de reissom;

Bij annulering tot vier (4) weken voor aanvang van de reis: 50% van de reissom;

Bij annulering tot veertien (14) dagen voor aanvang van de reis: 75% van de reissom;

Bij annulering van acht (8) tot dertien (13) dagen voor aanvang van de reis: 90% van de reissom;

Bij annulering vanaf de 7de dag voor aanvang van de reis: 100% van de reissom;

Wij raden deelnemers aan altijd een goede annuleringsverzekering af te sluiten. Deze verzekering zal de annuleringskosten vergoeden, mits de reden van annulering onder de dekking valt.

Indien de deelnemer aan de Fitness break ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Fitness break, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.

De deelnemer(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van MOVE//West ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Deelnemers worden geacht bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben voor over te gaan tot het aanschaffen van een product en/of het maken van een reservering van of bij MOVE//WEST. Bij aanmelding gaan de reizigers akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Het aanbod, prijzen en betaling op www.movewest.nl
Het aanbod bevat een complete en accurate beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
Kennelijke vergissingen of (technische) fouten in het aanbod binden MOVE//West niet. MOVE//West behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. De actuele geldende prijzen staan altijd op de website.
Indien een aanbod beperkt geldig is of er sprake is van specifieke voorwaarden dan wordt dit expliciet genoemd in het aanbod.
Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen (6% of 21% BTW);
– de eventuele kosten van aflevering;

Het aanbod is in beginsel vrijblijvend en geldt op basis van beschikbaarheid. Indien een aanbod tijdelijk niet op voorraad is, ontvangt u binnen 7 dagen daarover bericht en houdt de overeenkomst stand. Wanneer het aanbod niet meer geleverd kan worden, ontvangt u hierover binnen één (1) maand bericht en komt de overeenkomst te vervallen.
U dient een bestelling voorafgaand aan de levering te betalen, tenzij anders overeengekomen is. Betaling dient op een van de voorgeschreven wijzen te geschieden. Zodra de betaling door MOVE//West is ontvangen, wordt de bestelling naar de klant verzonden.

Onze betaalwijzen zijn iDEAL, Mastercard, Visa en PayPal.
MOVE//West is niet aansprakelijk voor bijkomstige transactiekosten, we verwijzen u naar uw bank of creditcardmaatschappij voor eventuele vragen hierover.

Levering en uitvoering
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan MOVE//West kenbaar heeft gemaakt bij het plaatsen van de bestelling.
Indien er extra verzendkosten gemaakt moeten worden doordat de consument een incorrect of incompleet adres heeft aangeleverd of de bestelling heeft verzuimd af te halen, dan worden deze kosten bij de consument in rekening gebracht.

Verzendkosten, per regio:
– Binnen Nederland – € 2,50
– Binnen Europa Regio 1 (België, Luxemburg, Denemarken (m.u.v. Faeröer Eilanden & Groenland), Duitsland, Frankrijk (incl. Corsica en Monaco), Italië (excl. San Marino en Vaticaan Stad), Oostenrijk, Spanje (incl. de Balearen, excl. Canarische Eilanden), Verenigd Koninkrijk (excl. Gibraltar en de Kanaaleilanden), Zweden) – € 6,50
– Binnen Europa Regio 2 (Bulgarije, Estland, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal (incl. Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slovakije, Tsjechië) – € 10,50
– Voor verzendingen buiten Europa dient contact opgenomen te worden met de klantenservice via info@movewest.nl.

Indien de leveringstermijn wordt overschreden, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. Dit geeft de klant echter geen recht op schadevergoeding of het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. In dat geval wordt de reeds gedane betaling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort.

Herroepingsrecht en retourzendingen
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven (7) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens jou.
Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal deze het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan MOVE//West retourneren, conform de door MOVE//West verstrekte instructies, bij gebreke waarvan MOVE//West zich ten aanzien van de terugbetaling van de prijs op haar algemeen opschortingsrecht ex artikel 6:52 BW kan beroepen. De herroeping moet worden aangemeld conform de instructies via een email aan info@movewest.nl

In het geval van een retourzending wordt de reeds gedane betaling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de retourzending teruggestort. De kosten van verzending blijven voor rekening van de consument en worden niet teruggestort.
Door te annuleren wordt onmiddellijk de koop- en verkoopovereenkomst tussen MOVE//West en de consument beëindigd, en wordt de consument verplicht de goederen zo snel mogelijk na het annuleren (maar uiterlijk binnen zeven (7) dagen na het ontvangst van de goederen) terug te sturen naar MOVE//West. Om een terugbetaling te krijgen moet het product in nieuwe en ongebruikte staat zijn en in de oorspronkelijke verpakking.

In het geval van een incorrecte levering of schade aan de geleverde goederen neemt MOVE//West de verzendkosten voor haar rekening.
Eventuele klachten met betrekking tot de staat waarin de goederen zijn geleverd mogen niet later dan twee (2) werkdagen na ontvangst van de goederen per e-mail of telefonisch worden ingediend bij MOVE//West.

Privacy en bescherming persoonsgegevens
MOVE//West verzamelt persoonsgegevens van consumenten en deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. MOVE//West gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
MOVE//West geeft de persoonsgegevens van consumenten en deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
Indien de consument geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van MOVE//West kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@movewest.nl. De consument is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van MOVE//West gebruik kan worden gemaakt.

Over bestellingen van een externe verkoper
Externe verkopers zijn partijen zoals lululemon athletica Inc. en BLACKROLL AG. De producten en/of evenementen van externe verkopers worden niet door MOVE//West maar door de desbetreffende partij in rekening gebracht en geleverd.
Neem met de externe verkoper contact op met vragen over:
– de status van je bestelling en/of verzending;
– voor het wijzigen of annuleren van een bestelling of een dienst;
– in verband met het herroepen en/of retour zenden van een bestelling

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van MOVE//West richting de koper is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs.

MOVE//West is, uitgezonderd opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan door de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de website of andere communicatiemiddelen, het (onjuiste) gebruik van de website door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant. Daarbij is MOVE//West, uitgezonderd opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan door haar of door externe verkopers geleverde producten en/of enige tekortkoming bij het uitvoeren van de ‘overeenkomst’ of het schenden van enige andere verplichtingen ten opzichte van de klant.

MOVE//West beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de informatie die we op de website geven ook altijd helemaal geschikt is voor gebruik in andere landen.

Toepasselijk recht en geschillen beslechting
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen verband houdende met de algemene voorwaarden, een evenement, workshop of Fitness break, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij MOVE//West zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Amsterdam. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

Amsterdam, 2016 – www.movewest.nl